Tom Bosley:
Sunday, Monday, Happy Days. Tuesday - not so much.